Lectionary Calendar
Wednesday, June 19th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:18

New American Standard Bible
Acts 1:18
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – (Now this man acquired a field with the price of his wickedness, and falling headlong, he burst open in the middle and all his intestines gushed out.
NA26 – Οὗτος μὲν οὖν ἐκτήσατο (5662) χωρίον ἐκ μισθοῦ τῆς ἀδικίας, καὶ πρηνὴς γενόμενος (5637) ἐλάκησεν (5656) μέσος, καὶ ἐξεχύθη πάντα τὰ σπλάγχνα αὐτοῦ.
WH – ουτος μεν ουν εκτησατο (5662) χωριον εκ μισθου της αδικιας και πρηνης γενομενος (5637) ελακησεν (5656) μεσος και εξεχυθη (5681) παντα τα σπλαγχνα αυτου
PES – ܗܳܢܰܘ ܕ݁ܰܩܢܳܐ ܠܶܗ ܩܪܺܝܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܐܰܓ݂ܪܳܐ ܕ݁ܰܚܛܺܝܬ݂ܳܐ ܘܰܢܦ݂ܰܠ ܥܰܠ ܐܰܦ݁ܰܘܗ݈ܝ ܥܰܠ ܐܰܪܥܳܐ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܪܶܬ݂ ܡܶܢ ܡܨܰܥܬ݂ܶܗ ܘܶܐܬ݂ܶܐܫܶܕ݂ ܟ݁ܽܠܶܗ ܓ݁ܘܳܝܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile