Lectionary Calendar
Thursday, June 20th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:2

New American Standard Bible
Acts 1:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – until the day when He was taken up {to heaven,} after He had given orders by the Holy Spirit to the apostles whom He had chosen.
NA26 – ἄχρι ἧς ἡμέρας ἐντειλάμενος (5674) τοῖς ἀποστόλοις διὰ πνεύματος ἁγίου οὓς ἐξελέξατο ἀνελήμφθη· (5681)
WH – αχρι ης ημερας εντειλαμενος (5674) τοις αποστολοις δια πνευματος αγιου ους εξελεξατο (5668) ανελημφθη (5681)
PES – ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܝܰܘܡܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܐܶܣܬ݁ܰܠܰܩ ܡܶܢ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܕ݁ܦ݂ܰܩܶܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܐܶܢܽܘܢ ܠܰܫܠܺܝܚܶܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܓ݂ܒ݂ܳܐ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile