Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:6

New American Standard Bible
Acts 1:6
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – So, when they had come together, they {began} asking Him, saying, "Lord, is it at this time that You are restoring the kingdom to Israel?"
NA26 – Οἱ μὲν οὖν συνελθόντες (5631) ἠρώτων (5707) αὐτὸν λέγοντες, (5723) Κύριε, εἰ ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ ἀποκαθιστάνεις (5719) τὴν βασιλείαν τῷ Ἰσραήλ;
WH – οι μεν ουν συνελθοντες (5631) ηρωτων (5707) αυτον λεγοντες (5723) κυριε ει εν τω χρονω τουτω αποκαθιστανεις (5719) την βασιλειαν τω ισραηλ
PES – ܗܶܢܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܫܰܐܠܽܘܗ݈ܝ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܠܶܗ ܡܳܪܰܢ ܐܶܢ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܡܰܦ݂ܢܶܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܠܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile