Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 1:8

New American Standard Bible
Acts 1:8
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – but you will receive power when the Holy Spirit has come upon you; and you shall be My witnesses both in Jerusalem and in all Judea, and Samaria, and as far as the remotest part of the earth."
NA26 – ἀλλὰ λήμψεσθε (5695) δύναμιν ἐπελθόντος (5631) τοῦ ἁγίου πνεύματος ἐφ ὑμᾶς, καὶ ἔσεσθέ (5704) μου μάρτυρες ἔν τε Ἰερουσαλὴμ καὶ ἐν πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καὶ Σαμαρείᾳ καὶ ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς.
WH – αλλα λημψεσθε (5695) δυναμιν επελθοντος (5631) του αγιου πνευματος εφ υμας και εσεσθε (5695) μου μαρτυρες εν τε ιερουσαλημ και [εν] παση τη ιουδαια και [ σαμαρια | σαμαρεια ] και εως εσχατου της γης
PES – ܐܶܠܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܬ݁ܺܐܬ݂ܶܐ ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܥܠܰܝܟ݁ܽܘܢ ܬ݁ܩܰܒ݁ܠܽܘܢ ܚܰܝܠܳܐ ܘܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܠܺܝ ܣܳܗܕ݁ܶܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܘܰܒ݂ܟ݂ܽܠܳܗ ܝܺܗܽܘܕ݂ ܘܳܐܦ݂ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܫܳܡܪܳܝܶܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܣܰܘܦ݁ܶܝܗ ܕ݁ܰܐܪܥܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile