Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:10

New American Standard Bible
Acts 20:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Paul went down and fell upon him, and after embracing him, he said, "Do not be troubled, for he is still alive."
NA26 – καταβὰς class="show tvm">(5631) δὲ Παῦλος ἐπέπεσεν class="show tvm">(5627) αὐτῷ καὶ συμπεριλαβὼν class="show tvm">(5631) εἶπεν, class="show tvm">(5627) Μὴ θορυβεῖσθε, class="show tvm">(5744) γὰρ ψυχὴ αὐτοῦ ἐν αὐτῷ ἐστιν. class="show tvm">(5748)
WH – καταβας class="show tvm">(5631) δε ο παυλος επεπεσεν class="show tvm">(5627) αυτω και συμπεριλαβων class="show tvm">(5631) ειπεν class="show tvm">(5627) μη θορυβεισθε class="show tvm">(5744) η γαρ ψυχη αυτου εν αυτω εστιν class="show tvm">(5719)
PES – ܘܰܢܚܶܬ݂ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܢܦ݂ܰܠ ܠܥܶܠ ܡܶܢܶܗ ܘܥܰܦ݁ܩܶܗ ܘܶܐܡܰܪ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܙܺܝܥܽܘܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܢܰܦ݂ܫܶܗ ܒ݁ܶܗ ܗ݈ܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile