Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:16

New American Standard Bible
Acts 20:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Paul had decided to sail past Ephesus so that he would not have to lose time in Asia; for he was hurrying, if it might be possible for him to be in Jerusalem the day of Pentecost.
NA26 – κεκρίκει (5715) γὰρ Παῦλος παραπλεῦσαι (5658) τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται (5638) αὐτῷ χρονοτριβῆσαι (5658) ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν (5707) γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη (5751) αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι (5635) εἰς Ἱεροσόλυμα.
WH – κεκρικει (5715) γαρ ο παυλος παραπλευσαι (5658) την εφεσον οπως μη γενηται (5638) αυτω χρονοτριβησαι (5658) εν τη ασια εσπευδεν (5707) γαρ ει δυνατον ειη (5722) αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι (5635) εις ιεροσολυμα
PES – ܦ݁ܣܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܪܺܝܗ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܚܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܣܰܪܗܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܦ݁ܶܢܛܺܩܳܘܣܛܺܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile