Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:16

New American Standard Bible
Acts 20:16
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – For Paul had decided to sail past Ephesus so that he would not have to lose time in Asia; for he was hurrying, if it might be possible for him to be in Jerusalem the day of Pentecost.
NA26 – κεκρίκει class="show tvm">(5715) γὰρ Παῦλος παραπλεῦσαι class="show tvm">(5658) τὴν Ἔφεσον, ὅπως μὴ γένηται class="show tvm">(5638) αὐτῷ χρονοτριβῆσαι class="show tvm">(5658) ἐν τῇ Ἀσίᾳ, ἔσπευδεν class="show tvm">(5707) γὰρ εἰ δυνατὸν εἴη class="show tvm">(5751) αὐτῷ τὴν ἡμέραν τῆς πεντηκοστῆς γενέσθαι class="show tvm">(5635) εἰς Ἱεροσόλυμα.
WH – κεκρικει class="show tvm">(5715) γαρ ο παυλος παραπλευσαι class="show tvm">(5658) την εφεσον οπως μη γενηται class="show tvm">(5638) αυτω χρονοτριβησαι class="show tvm">(5658) εν τη ασια εσπευδεν class="show tvm">(5707) γαρ ει δυνατον ειη class="show tvm">(5722) αυτω την ημεραν της πεντηκοστης γενεσθαι class="show tvm">(5635) εις ιεροσολυμα
PES – ܦ݁ܣܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܓ݁ܶܝܪ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܕ݁ܢܶܥܒ݁ܪܺܝܗ ܠܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܕ݁ܰܠܡܳܐ ܢܶܫܬ݁ܰܘܚܰܪ ܠܶܗ ܬ݁ܰܡܳܢ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܡܣܰܪܗܰܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܶܐܢ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܦ݁ܶܢܛܺܩܳܘܣܛܺܐ ܒ݁ܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܢܶܥܒ݁ܕ݂ܺܝܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile