Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:17

New American Standard Bible
Acts 20:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – From Miletus he sent {word} to Ephesus and called to himself the elders of the church.
NA26 – Ἀπὸ δὲ τῆς Μιλήτου πέμψας (5660) εἰς Ἔφεσον μετεκαλέσατο (5668) τοὺς πρεσβυτέρους τῆς ἐκκλησίας.
WH – απο δε της μιλητου πεμψας (5660) εις εφεσον μετεκαλεσατο (5668) τους πρεσβυτερους της εκκλησιας
PES – ܘܡܶܢܳܗ ܡܶܢ ܡܺܝܠܺܝܛܳܘܣ ܫܰܕ݁ܰܪ ܐܰܝܬ݁ܺܝ ܠܩܰܫܺܝܫܶܐ ܕ݁ܥܺܕ݈݁ܬ݁ܳܐ ܕ݁ܶܐܦ݂ܶܣܳܘܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile