Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:21

New American Standard Bible
Acts 20:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – solemnly testifying to both Jews and Greeks of repentance toward God and faith in our Lord Jesus Christ.
NA26 – διαμαρτυρόμενος (5740) Ἰουδαίοις τε καὶ Ἕλλησιν τὴν εἰς θεὸν μετάνοιαν καὶ πίστιν εἰς τὸν κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν.
WH – διαμαρτυρομενος (5740) ιουδαιοις τε και ελλησιν την εις θεον μετανοιαν και πιστιν εις τον κυριον ημων ιησουν
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܠܺܝܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܘܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܥܰܠ ܬ݁ܝܳܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܠܘܳܬ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܘܗܰܝܡܳܢܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile