Lectionary Calendar
Thursday, July 25th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:3,13

New American Standard Bible
Acts 20:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And {there} he spent three months, and when a plot was formed against him by the Jews as he was about to set sail for Syria, he decided to return through Macedonia.
NA26 – ποιήσας class="show tvm">(5660) τε μῆνας τρεῖς γενομένης class="show tvm">(5637) ἐπιβουλῆς αὐτῷ ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων μέλλοντι class="show tvm">(5723) ἀνάγεσθαι class="show tvm">(5745) εἰς τὴν Συρίαν ἐγένετο class="show tvm">(5633) γνώμης τοῦ ὑποστρέφειν class="show tvm">(5721) διὰ Μακεδονίας.
WH – ποιησας class="show tvm">(5660) τε μηνας τρεις γενομενης class="show tvm">(5637) επιβουλης αυτω υπο των ιουδαιων μελλοντι class="show tvm">(5723) αναγεσθαι class="show tvm">(5745) εις την συριαν εγενετο class="show tvm">(5633) γνωμης του υποστρεφειν class="show tvm">(5721) δια μακεδονιας
PES – ܘܰܗܘܳܐ ܬ݁ܰܡܳܢ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܝܰܪܚܺܝܢ ܥܒ݂ܰܕ݂ܘ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܢܶܟ݂ܠܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܡܺܐܙܰܠ ܠܣܽܘܪܺܝܰܐ ܘܶܐܬ݂ܚܰܫܰܒ݂ ܕ݁ܢܶܗܦ݁ܽܘܟ݂ ܠܶܗ ܠܡܰܩܶܕ݂ܳܘܢܺܝܰܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 20:13
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But we went ahead to the ship and set sail for Assos, intending from there to take Paul on board; for that was what he had arranged, intending himself to go by land.
NA26 – Ἡμεῖς δὲ προελθόντες class="show tvm">(5631) ἐπὶ τὸ πλοῖον ἀνήχθημεν class="show tvm">(5681) ἐπὶ τὴν Ἆσσον, ἐκεῖθεν μέλλοντες class="show tvm">(5723) ἀναλαμβάνειν class="show tvm">(5721) τὸν Παῦλον, οὕτως γὰρ διατεταγμένος class="show tvm">(5772) ἦν class="show tvm">(5713) μέλλων class="show tvm">(5723) αὐτὸς πεζεύειν. class="show tvm">(5721)
WH – ημεις δε προελθοντες class="show tvm">(5631) επι το πλοιον ανηχθημεν class="show tvm">(5681) επι την ασσον εκειθεν μελλοντες class="show tvm">(5723) αναλαμβανειν class="show tvm">(5721) τον παυλον ουτως γαρ διατεταγμενος class="show tvm">(5772) ην class="show tvm">(5707) μελλων class="show tvm">(5723) αυτος πεζευειν class="show tvm">(5721)
PES – ܚܢܰܢ ܕ݁ܶܝܢ ܢܚܶܬ݂ܢ ܠܶܐܠܦ݂ܳܐ ܘܰܪܕ݂ܰܝܢ ܠܘܰܥܕ݁ܳܐ ܕ݁ܬ݂ܰܣܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܡܶܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܕ݁ܰܢܩܰܒ݁ܠܺܝܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܦ݁ܩܰܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܶܙܰܠ ܗ݈ܘܳܐ ܗܽܘ ܒ݁ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile