Lectionary Calendar
Wednesday, April 17th, 2024
the Third Week after Easter
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:35

New American Standard Bible
Acts 20:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""In everything I showed you that by working hard in this manner you must help the weak and remember the words of the Lord Jesus, that He Himself said, 'It is more blessed to give than to receive.' """"
NA26 – πάντα ὑπέδειξα ὑμῖν ὅτι οὕτως κοπιῶντας (5723) δεῖ (5904) ἀντιλαμβάνεσθαι (5738) τῶν ἀσθενούντων, (5723) μνημονεύειν (5721) τε τῶν λόγων τοῦ κυρίου Ἰησοῦ ὅτι αὐτὸς εἶπεν, (5627) Μακάριόν ἐστιν (5748) μᾶλλον διδόναι (5721) λαμβάνειν. (5721)
WH – παντα υπεδειξα (5656) υμιν οτι ουτως κοπιωντας (5723) δει (5719) αντιλαμβανεσθαι (5738) των ασθενουντων (5723) μνημονευειν (5721) τε των λογων του κυριου ιησου οτι αυτος ειπεν (5627) μακαριον εστιν (5719) μαλλον διδοναι (5721) η λαμβανειν (5721)
PES – ܘܟ݂ܽܠܡܶܕ݁ܶܡ ܚܰܘܺܝܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܗܳܟ݂ܰܢܳܐ ܘܳܠܶܐ ܠܡܶܠܳܐܐ ܘܰܠܡܺܐܨܰܦ݂ ܕ݁ܰܐܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܪܺܝܗܺܝܢ ܘܠܰܡܥܰܗܳܕ݂ܽܘ ܡܶܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܗܽܘ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܛܽܘܒ݂ܰܘܗ݈ܝ ܠܰܐܝܢܳܐ ܕ݁ܝܳܗܶܒ݂ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܝܢܳܐ ܕ݁ܢܳܣܶܒ݂ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile