Lectionary Calendar
Wednesday, June 12th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:36

New American Standard Bible
Acts 20:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he had said these things, he knelt down and prayed with them all.
NA26 – Καὶ ταῦτα εἰπὼν (5631) θεὶς (5631) τὰ γόνατα αὐτοῦ σὺν πᾶσιν αὐτοῖς προσηύξατο.
WH – και ταυτα ειπων (5631) θεις (5631) τα γονατα αυτου συν πασιν αυτοις προσηυξατο (5662)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܩܥܶܕ݂ ܥܰܠ ܒ݁ܽܘܪܟ݁ܰܘܗ݈ܝ ܘܨܰܠܺܝ ܘܟ݂ܽܠܗܽܘܢ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܥܰܡܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile