Lectionary Calendar
Sunday, May 19th, 2024
Pentacost
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 20:7,11

New American Standard Bible
Acts 20:7
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – On the first day of the week, when we were gathered together to break bread, Paul {began} talking to them, intending to leave the next day, and he prolonged his message until midnight.
NA26 – Ἐν δὲ τῇ μιᾷ τῶν σαββάτων συνηγμένων (5772) ἡμῶν κλάσαι (5658) ἄρτον Παῦλος διελέγετο (5711) αὐτοῖς, μέλλων (5723) ἐξιέναι τῇ ἐπαύριον, παρέτεινέν (5707) τε τὸν λόγον μέχρι μεσονυκτίου.
WH – εν δε τη μια των σαββατων συνηγμενων (5772) ημων κλασαι (5658) αρτον ο παυλος διελεγετο (5711) αυτοις μελλων (5723) εξιεναι (5721) τη επαυριον παρετεινεν (5707) τε τον λογον μεχρι μεσονυκτιου
PES – ܘܰܒ݂ܝܰܘܡܳܐ ܕ݁ܚܰܕ݂ ܒ݁ܫܰܒ݁ܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢܰܢ ܕ݁ܢܶܩܨܶܐ ܐܶܘܟ݂ܰܪܺܣܛܺܝܰܐ ܡܡܰܠܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܡܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܠܝܰܘܡܳܐ ܐ݈ܚܪܺܢܳܐ ܥܬ݂ܺܝܕ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܢܶܦ݁ܽܘܩ ܠܶܗ ܘܰܐܓ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܡܡܰܠܳܠܽܘ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܦ݂ܶܠܓ݁ܶܗ ܕ݁ܠܺܠܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 20:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When he had gone {back} up and had broken the bread and eaten, he talked with them a long while until daybreak, and then left.
NA26 – ἀναβὰς (5631) δὲ καὶ κλάσας (5660) τὸν ἄρτον καὶ γευσάμενος (5666) ἐφ ἱκανόν τε ὁμιλήσας (5660) ἄχρι αὐγῆς οὕτως ἐξῆλθεν.
WH – αναβας (5631) δε [ [και] | και ] κλασας (5660) τον αρτον και γευσαμενος (5666) εφ ικανον τε ομιλησας (5660) αχρι αυγης ουτως εξηλθεν (5627)
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܣܠܶܩ ܕ݁ܶܝܢ ܩܨܳܐ ܠܰܚܡܳܐ ܘܰܛܥܶܡ ܘܰܗܘܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܰܣܠܶܩ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܢܦ݂ܰܩ ܕ݁ܢܺܐܙܰܠ ܒ݁ܝܰܒ݂ܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile