Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:19

New American Standard Bible
Acts 21:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – After he had greeted them, he {began} to relate one by one the things which God had done among the Gentiles through his ministry.
NA26 – καὶ ἀσπασάμενος (5666) αὐτοὺς ἐξηγεῖτο καθ ἓν ἕκαστον ὧν ἐποίησεν (5656) θεὸς ἐν τοῖς ἔθνεσιν διὰ τῆς διακονίας αὐτοῦ.
WH – και ασπασαμενος (5666) αυτους εξηγειτο (5711) καθ εν εκαστον ων εποιησεν (5656) ο θεος εν τοις εθνεσιν δια της διακονιας αυτου
PES – ܘܝܰܗ݈ܒ݂ܢ ܠܗܽܘܢ ܫܠܳܡܳܐ ܘܡܶܫܬ݁ܰܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܠܗܽܘܢ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܒ݁ܳܬ݂ܰܪ ܟ݁ܽܠ ܡܳܐ ܕ݁ܰܥܒ݂ܰܕ݂ ܐܰܠܳܗܳܐ ܒ݁ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܒ݁ܬ݂ܶܫܡܶܫܬ݁ܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile