Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:21

New American Standard Bible
Acts 21:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and they have been told about you, that you are teaching all the Jews who are among the Gentiles to abandon Moses, telling them not to circumcise their children nor to walk according to the customs.
NA26 – κατηχήθησαν (5681) δὲ περὶ σοῦ ὅτι ἀποστασίαν διδάσκεις (5719) ἀπὸ Μωϋσέως τοὺς κατὰ τὰ ἔθνη πάντας Ἰουδαίους, λέγων (5723) μὴ περιτέμνειν (5721) αὐτοὺς τὰ τέκνα μηδὲ τοῖς ἔθεσιν περιπατεῖν. (5721)
WH – κατηχηθησαν (5681) δε περι σου οτι αποστασιαν διδασκεις (5719) απο μωυσεως τους κατα τα εθνη παντας ιουδαιους λεγων (5723) μη περιτεμνειν (5721) αυτους τα τεκνα μηδε τοις εθεσιν περιπατειν (5721)
PES – ܐܶܬ݂ܶܐܡܰܪ ܠܗܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܥܠܰܝܟ݁ ܕ݁ܡܰܠܶܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܢܶܦ݂ܪܩܽܘܢ ܡܶܢ ܡܽܘܫܶܐ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܕ݁ܰܒ݂ܥܰܡ݈ܡܶܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܐܳܡܰܪ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܓ݁ܳܙܪܺܝܢ ܒ݁ܢܰܝܗܽܘܢ ܘܠܳܐ ܒ݁ܰܥܝܳܕ݂ܶܐ ܕ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܢܶܗܘܽܘܢ ܡܗܰܠܟ݂ܺܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile