Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:28

New American Standard Bible
Acts 21:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – crying out, "Men of Israel, help! This is the man who instructs everyone everywhere against our people and the Law and this place; and besides, he has even brought Greeks into the temple and has defiled this holy place!"
NA26 – κράζοντες, (5723) Ἄνδρες Ἰσραηλῖται, βοηθεῖτε· (5720) οὗτός ἐστιν (5748) ἄνθρωπος κατὰ τοῦ λαοῦ καὶ τοῦ νόμου καὶ τοῦ τόπου τούτου πάντας πανταχῇ διδάσκων, (5723) ἔτι τε καὶ Ἕλληνας εἰσήγαγεν (5627) εἰς τὸ ἱερὸν καὶ κεκοίνωκεν (5758) τὸν ἅγιον τόπον τοῦτον.
WH – κραζοντες (5723) ανδρες ισραηλιται βοηθειτε (5720) ουτος εστιν (5719) ο ανθρωπος ο κατα του λαου και του νομου και του τοπου τουτου παντας πανταχη διδασκων (5723) ετι τε και ελληνας εισηγαγεν (5627) εις το ιερον και κεκοινωκεν (5758) τον αγιον τοπον τουτον
PES – ܟ݁ܰܕ݂ ܡܒ݂ܰܓ݁ܢܺܝܢ ܘܳܐܡܪܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܒ݁ܢܰܝ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܥܰܕ݁ܰܪܘ ܗܳܢܳܐ ܗ݈ܘ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܕ݁ܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܝܠܰܢ ܡܰܠܶܦ݂ ܒ݁ܟ݂ܽܠ ܕ݁ܽܘܟ݁ܳܐ ܘܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܠܽܘܩܒ݂ܰܠ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܳܐܦ݂ ܠܰܐܪܡܳܝܶܐ ܐܰܥܶܠ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܣܰܝܒ݂ܶܗ ܠܰܐܬ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܩܰܕ݁ܺܝܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile