Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:30,33

New American Standard Bible
Acts 21:30
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the whole city was provoked and the people rushed together, and taking hold of Paul they dragged him out of the temple, and immediately the doors were shut.
NA26 – ἐκινήθη (5681) τε πόλις ὅλη καὶ ἐγένετο (5633) συνδρομὴ τοῦ λαοῦ, καὶ ἐπιλαβόμενοι (5637) τοῦ Παύλου εἷλκον (5707) αὐτὸν ἔξω (5719) τοῦ ἱεροῦ, καὶ εὐθέως ἐκλείσθησαν (5681) αἱ θύραι.
WH – εκινηθη (5681) τε η πολις ολη και εγενετο (5633) συνδρομη του λαου και επιλαβομενοι (5637) του παυλου ειλκον (5707) αυτον εξω του ιερου και ευθεως εκλεισθησαν (5681) αι θυραι
PES – ܘܶܐܫܬ݁ܰܓ݂ܫܰܬ݂ ܟ݁ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܢܰܫܘ ܟ݁ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܽܘܗ݈ܝ ܠܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܘܓ݂ܰܪܽܘܗ݈ܝ ܠܒ݂ܰܪ ܡܶܢ ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܘܒ݂ܰܪ ܫܳܥܬ݂ܶܗ ܐܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ܘ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܀
Lexical Parser:  
Acts 21:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then the commander came up and took hold of him, and ordered that he be bound with two chains; and he {began} asking who he was and what he had done.
NA26 – τότε ἐγγίσας (5660) χιλίαρχος ἐπελάβετο (5633) αὐτοῦ καὶ ἐκέλευσεν (5656) δεθῆναι (5683) ἁλύσεσι δυσί, καὶ ἐπυνθάνετο (5711) τίς εἴη (5751) καὶ τί ἐστιν (5748) πεποιηκώς. (5761)
WH – τοτε εγγισας (5660) ο χιλιαρχος επελαβετο (5633) αυτου και εκελευσεν (5656) δεθηναι (5683) αλυσεσιν δυσιν και επυνθανετο (5711) τις ειη (5722) και τι εστιν (5719) πεποιηκως (5761)
PES – ܘܰܩܪܶܒ݂ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܘܰܐܚܕ݁ܶܗ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܐܣܪܽܘܢܶܗ ܒ݁ܬ݂ܰܪܬ݁ܶܝܢ ܫܺܫܠܳܢ ܘܰܡܫܰܐܶܠ ܗ݈ܘܳܐ ܥܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܡܰܢܽܘ ܘܡܳܢܳܐ ܥܒ݂ܰܕ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile