Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 21:31

New American Standard Bible
Acts 21:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – While they were seeking to kill him, a report came up to the commander of the {Roman} cohort that all Jerusalem was in confusion.
NA26 – ζητούντων (5723) τε αὐτὸν ἀποκτεῖναι (5658) ἀνέβη (5627) φάσις τῷ χιλιάρχῳ τῆς σπείρης ὅτι ὅλη συγχύννεται (5743) Ἰερουσαλήμ,
WH – ζητουντων (5723) τε αυτον αποκτειναι (5658) ανεβη (5627) φασις τω χιλιαρχω της σπειρης οτι ολη συγχυννεται (5743) ιερουσαλημ
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܳܥܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܟ݁ܶܢܫܳܐ ܠܡܶܩܛܠܶܗ ܐܶܫܬ݁ܰܡܥܰܬ݂ ܠܟ݁ܺܠܺܝܰܪܟ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܣܦ݁ܺܝܪ ܕ݁ܟ݂ܽܠܳܗ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥܰܬ݂ ܠܳܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile