Lectionary Calendar
Tuesday, December 5th, 2023
the First Week of Advent
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 22:3

New American Standard Version
Acts 22:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""I am a Jew, born in Tarsus of Cilicia, but brought up in this city, educated under Gamaliel, strictly according to the law of our fathers, being zealous for God just as you all are today.
NA26 – Ἐγώ εἰμι (5748) ἀνὴρ Ἰουδαῖος, γεγεννημένος (5772) ἐν Ταρσῷ τῆς Κιλικίας, ἀνατεθραμμένος (5772) δὲ ἐν τῇ πόλει ταύτῃ, παρὰ τοὺς πόδας Γαμαλιὴλ πεπαιδευμένος (5772) κατὰ ἀκρίβειαν τοῦ πατρῴου νόμου, ζηλωτὴς ὑπάρχων (5723) τοῦ θεοῦ καθὼς πάντες ὑμεῖς ἐστε (5748) σήμερον·
WH – εγω ειμι (5719) ανηρ ιουδαιος γεγεννημενος (5772) εν ταρσω της κιλικιας ανατεθραμμενος (5772) δε εν τη πολει ταυτη παρα τους ποδας γαμαλιηλ πεπαιδευμενος (5772) κατα ακριβειαν του πατρωου νομου ζηλωτης υπαρχων (5723) του θεου καθως παντες υμεις εστε (5719) σημερον
PES – ܐܶܢܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܐ݈ܢܳܐ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܳܐ ܘܺܝܠܺܝܕ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܒ݁ܛܰܪܣܳܘܣ ܕ݁ܩܺܝܠܺܝܩܺܝܰܐ ܐܶܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܝܢ ܒ݁ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܕ݂ܺܝܢ݈ܬ݁ܳܐ ܥܰܠ ܓ݁ܶܢ݈ܒ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܓ݂ܰܡܰܠܺܝܐܝܶܠ ܘܶܐܬ݂ܪܕ݂ܺܝܬ݂ ܓ݁ܡܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܳܬ݂ܰܢ ܘܺܐܝܬ݂ܰܝ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܛܰܢܳܢܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܐܰܝܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܳܐܦ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܟ݁ܽܠܟ݂ܽܘܢ ܐܺܝܬ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile