Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:21

New American Standard Bible
Acts 23:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So do not listen to them, for more than forty of them are in hiding to ambush him, and these men have put themselves under an oath not to eat or drink until they kill him; and now they are ready and waiting for assurance from you."
NA26 – σὺ οὖν μὴ πεισθῇς class="show tvm">(5686) αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν class="show tvm">(5719) γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν class="show tvm">(5656) ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν class="show tvm">(5629) μήτε πιεῖν class="show tvm">(5629) ἕως οὗ ἀνέλωσιν class="show tvm">(5661) αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν class="show tvm">(5748) ἕτοιμοι προσδεχόμενοι class="show tvm">(5740) τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.
WH – συ ουν μη πεισθης class="show tvm">(5686) αυτοις ενεδρευουσιν class="show tvm">(5719) γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσερακοντα οιτινες ανεθεματισαν class="show tvm">(5656) εαυτους μητε φαγειν class="show tvm">(5629) μητε [ | ] εως ου ανελωσιν class="show tvm">(5632) αυτον και νυν εισιν class="show tvm">(5719) ετοιμοι προσδεχομενοι class="show tvm">(5740) την απο σου επαγγελιαν
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܘܗܳܐ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܠܫܽܘܘܕ݁ܳܝܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile