Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:21

New American Standard Bible
Acts 23:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "So do not listen to them, for more than forty of them are in hiding to ambush him, and these men have put themselves under an oath not to eat or drink until they kill him; and now they are ready and waiting for assurance from you."
NA26 – σὺ οὖν μὴ πεισθῇς (5686) αὐτοῖς· ἐνεδρεύουσιν (5719) γὰρ αὐτὸν ἐξ αὐτῶν ἄνδρες πλείους τεσσεράκοντα, οἵτινες ἀνεθεμάτισαν (5656) ἑαυτοὺς μήτε φαγεῖν (5629) μήτε πιεῖν (5629) ἕως οὗ ἀνέλωσιν (5661) αὐτόν, καὶ νῦν εἰσιν (5748) ἕτοιμοι προσδεχόμενοι (5740) τὴν ἀπὸ σοῦ ἐπαγγελίαν.
WH – συ ουν μη πεισθης (5686) αυτοις ενεδρευουσιν (5719) γαρ αυτον εξ αυτων ανδρες πλειους τεσσερακοντα οιτινες ανεθεματισαν (5656) εαυτους μητε φαγειν (5629) μητε [ | ] εως ου ανελωσιν (5632) αυτον και νυν εισιν (5719) ετοιμοι προσδεχομενοι (5740) την απο σου επαγγελιαν
PES – ܐܰܢ݈ܬ݁ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܠܳܐ ܬ݁ܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣ ܠܗܽܘܢ ܗܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܝܰܬ݁ܺܝܪ ܡܶܢ ܐܰܪܒ݁ܥܺܝܢ ܓ݁ܰܒ݂ܪܺܝܢ ܡܶܢܗܽܘܢ ܢܳܛܪܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܰܟ݂ܡܺܐܢܳܐ ܘܰܐܚܪܶܡܘ ܥܰܠ ܢܰܦ݂ܫܗܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܢܶܐܟ݂ܠܽܘܢ ܘܠܳܐ ܢܶܫܬ݁ܽܘܢ ܥܕ݂ܰܡܳܐ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܘܗܳܐ ܡܛܰܝܒ݂ܺܝܢ ܘܰܡܩܰܘܶܝܢ ܠܫܽܘܘܕ݁ܳܝܳܟ݂ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile