Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:27

New American Standard Bible
Acts 23:27
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When this man was seized by the Jews and was about to be killed by them, I came up to them with the troops and rescued him, after learning that he was a Roman.
NA26 – Τὸν ἄνδρα τοῦτον συλλημφθέντα (5685) ὑπὸ τῶν Ἰουδαίων καὶ μέλλοντα (5723) ἀναιρεῖσθαι (5745) ὑπ αὐτῶν ἐπιστὰς (5631) σὺν τῷ στρατεύματι ἐξειλάμην, μαθὼν (5631) ὅτι Ῥωμαῖός ἐστιν· (5748)
WH – τον ανδρα τουτον συλλημφθεντα (5685) υπο των ιουδαιων και μελλοντα (5723) αναιρεισθαι (5745) υπ αυτων επιστας (5631) συν τω στρατευματι εξειλαμην (5639) μαθων (5631) οτι ρωμαιος εστιν (5719)
PES – ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܚܰܕ݂ܘ ܝܺܗܽܘܕ݂ܳܝܶܐ ܐܰܝܟ݂ ܕ݁ܢܶܩܛܠܽܘܢܶܗ ܘܩܳܡܶܬ݂ ܐܶܢܳܐ ܥܰܡ ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܶܐ ܘܦ݂ܰܪܶܩܬ݁ܶܗ ܟ݁ܰܕ݂ ܝܶܠܦ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܪܽܗ݈ܘܡܳܝܳܐ ܗ݈ܘ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile