Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 23:35

New American Standard Bible
Acts 23:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – he said, "I will give you a hearing when your accusers arrive as well," giving orders for Paul to be kept in Herod's Praetorium.
NA26 – Διακούσομαί (5695) σου, ἔφη, (5713) ὅταν καὶ οἱ κατήγοροί σου παραγένωνται· (5638) κελεύσας (5660) ἐν τῷ πραιτωρίῳ τοῦ Ἡρῴδου φυλάσσεσθαι (5733) αὐτόν.
WH – διακουσομαι (5695) σου εφη (5707) οταν και οι κατηγοροι σου παραγενωνται (5638) κελευσας (5660) εν τω πραιτωριω του ηρωδου φυλασσεσθαι (5733) αυτον
PES – ܐܶܡܰܪ ܠܶܗ ܫܳܡܰܥ ܐ݈ܢܳܐ ܠܳܟ݂ ܡܳܐ ܕ݁ܶܐܬ݂ܰܘ ܩܛܺܓ݂ܪܳܢܰܝܟ݁ ܘܰܦ݂ܩܰܕ݂ ܕ݁ܢܶܛܪܽܘܢܶܗ ܒ݁ܰܦ݁ܪܶܛܳܘܪܺܝܳܢ ܕ݁ܗܶܪܳܘܕ݂ܶܣ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile