Lectionary Calendar
Tuesday, November 28th, 2023
the Week of Christ the King / Proper 29 / Ordinary 34
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:14

New American Standard Version
Acts 24:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But this I admit to you, that according to the Way which they call a sect I do serve the God of our fathers, believing everything that is in accordance with the Law and that is written in the Prophets;
NA26 – ὁμολογῶ (5719) δὲ τοῦτό σοι ὅτι κατὰ τὴν ὁδὸν ἣν λέγουσιν (5719) αἵρεσιν οὕτως λατρεύω (5719) τῷ πατρῴῳ θεῷ, πιστεύων (5723) πᾶσι τοῖς κατὰ τὸν νόμον καὶ τοῖς ἐν τοῖς προφήταις γεγραμμένοις, (5772)
WH – ομολογω (5719) δε τουτο σοι οτι κατα την οδον ην λεγουσιν (5719) αιρεσιν ουτως λατρευω (5719) τω πατρωω θεω πιστευων (5723) πασιν τοις κατα τον νομον και τοις εν τοις προφηταις γεγραμμενοις (5772)
PES – ܒ݁ܪܰܡ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܕ݂ܶܐ ܡܰܘܕ݁ܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܒ݁ܗܳܢܳܐ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܳܐ ܕ݁ܳܐܡܪܺܝܢ ܒ݁ܶܗ ܦ݁ܳܠܰܚ ܐ݈ܢܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܕ݁ܰܐܒ݂ܳܗܰܝ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܗܰܝܡܶܢ ܐ݈ܢܳܐ ܠܟ݂ܽܠܗܶܝܢ ܕ݁ܰܟ݂ܬ݂ܺܝܒ݂ܳܢ ܒ݁ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܘܒ݂ܰܢܒ݂ܺܝܶܐ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile