Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 24:4

New American Standard Bible
Acts 24:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But, that I may not weary you further, I beg you to grant us a brief hearing, by your kindness.
NA26 – ἵνα δὲ μὴ ἐπὶ πλεῖόν σε ἐγκόπτω, (5725) παρακαλῶ (5719) ἀκοῦσαί (5658) σε ἡμῶν συντόμως τῇ σῇ ἐπιεικείᾳ.
WH – ινα δε μη επι πλειον σε εγκοπτω (5725) παρακαλω (5719) ακουσαι (5658) σε ημων συντομως τη ση επιεικεια
PES – ܕ݁ܠܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܢܰܠܶܐܝܟ݂ ܒ݁ܣܰܓ݁ܺܝܳܐܬ݂ܳܐ ܒ݁ܳܥܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܫܡܰܥ ܠܡܰܟ݁ܺܝܟ݂ܽܘܬ݂ܰܢ ܒ݁ܦ݂ܳܣܺܝܩܳܬ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile