Lectionary Calendar
Saturday, May 18th, 2024
Eve of Pentacost
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:11

New American Standard Bible
Acts 25:11
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""If, then, I am a wrongdoer and have committed anything worthy of death, I do not refuse to die; but if none of those things is {true} of which these men accuse me, no one can hand me over to them. I appeal to Caesar."
NA26 – εἰ μὲν οὖν ἀδικῶ (5719) καὶ ἄξιον θανάτου πέπραχά (5758) τι, οὐ παραιτοῦμαι (5736) τὸ ἀποθανεῖν· (5629) εἰ δὲ οὐδέν ἐστιν (5748) ὧν οὗτοι κατηγοροῦσίν (5719) μου, οὐδείς με δύναται (5736) αὐτοῖς χαρίσασθαι· (5664) Καίσαρα ἐπικαλοῦμαι. (5731)
WH – ει μεν ουν αδικω (5719) και αξιον θανατου πεπραχα (5758) τι ου παραιτουμαι (5736) το αποθανειν (5629) ει δε ουδεν εστιν (5719) ων ουτοι κατηγορουσιν (5719) μου ουδεις με δυναται (5736) αυτοις χαρισασθαι (5664) καισαρα επικαλουμαι (5731)
PES – ܘܶܐܢ ܣܰܟ݂ܠܽܘܬ݂ܳܐ ܥܒ݂ܺܝܕ݂ܳܐ ܠܺܝ ܐܰܘ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܫܳܘܶܐ ܠܡܰܘܬ݁ܳܐ ܠܳܐ ܡܶܫܬ݁ܶܐܠ ܐ݈ܢܳܐ ܡܶܢ ܡܰܘܬ݁ܳܐ ܐܶܢ ܕ݁ܶܝܢ ܠܰܝܬ݁ ܡܶܕ݁ܶܡ ܨܶܐܕ݂ܰܝ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܩܰܛܪܓ݂ܺܝܢ ܠܺܝ ܠܳܐ ܐ݈ܢܳܫ ܝܳܗܶܒ݂ ܠܺܝ ܠܗܽܘܢ ܡܰܘܗܒ݂ܰܬ݂ ܒ݁ܓ݂ܶܢܰܘܗ݈ܝ ܕ݁ܩܶܣܰܪ ܩܳܪܶܐ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile