Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 25:22

New American Standard Bible
Acts 25:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Then Agrippa {said} to Festus, "I also would like to hear the man myself." "Tomorrow," he said, "you shall hear him."
NA26 – Ἀγρίππας δὲ πρὸς τὸν Φῆστον, Ἐβουλόμην (5711) καὶ αὐτὸς τοῦ ἀνθρώπου ἀκοῦσαι. (5658) Αὔριον, φησίν, (5748) ἀκούσῃ (5695) αὐτοῦ.
WH – αγριππας δε προς τον φηστον εβουλομην (5711) και αυτος του ανθρωπου ακουσαι (5658) αυριον φησιν (5719) ακουση (5695) αυτου
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܰܘܣ ܨܳܒ݂ܶܐ ܗ݈ܘܺܝܬ݂ ܕ݁ܶܐܫܡܥܺܝܘܗ݈ܝ ܠܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܘܦ݂ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܐܶܡܰܪ ܕ݁ܠܰܡܚܳܪ ܫܳܡܰܥ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܠܶܗ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile