Lectionary Calendar
Wednesday, July 24th, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:25

New American Standard Bible
Acts 26:25
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – But Paul said, "I am not insane, most excellent Festus; on the contrary, I am speaking out {with} truthful and rational words.
NA26 – δὲ Παῦλος, Οὐ μαίνομαι, class="show tvm">(5736) φησίν, class="show tvm">(5748) κράτιστε Φῆστε, ἀλλὰ ἀληθείας καὶ σωφροσύνης ῥήματα ἀποφθέγγομαι. class="show tvm">(5736)
WH – ο δε παυλος ου μαινομαι class="show tvm">(5736) φησιν class="show tvm">(5719) κρατιστε φηστε αλλα αληθειας και σωφροσυνης ρηματα αποφθεγγομαι class="show tvm">(5736)
PES – ܐܳܡܰܪ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܠܳܐ ܫܢܺܝܬ݂ ܢܰܨܺܝܚܳܐ ܦ݁ܺܗ݈ܣܛܳܘܣ ܐܶܠܳܐ ܡܶܠܰܝ ܫܪܳܪܳܐ ܘܬ݂ܰܩܢܽܘܬ݂ܳܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile