Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 26:26

New American Standard Bible
Acts 26:26
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "For the king knows about these matters, and I also speak to him with confidence, since I am persuaded that none of these things escape his notice; for this has not been done in a corner.
NA26 – ἐπίσταται (5736) γὰρ περὶ τούτων βασιλεύς, πρὸς ὃν καὶ παρρησιαζόμενος (5740) λαλῶ· (5719) λανθάνειν (5721) γὰρ αὐτὸν τι τούτων οὐ πείθομαι (5743) οὐθέν, οὐ γάρ ἐστιν (5748) ἐν γωνίᾳ πεπραγμένον (5772) τοῦτο.
WH – επισταται (5736) γαρ περι τουτων ο βασιλευς προς ον [ | και ] παρρησιαζομενος (5740) λαλω (5719) λανθανειν (5721) γαρ αυτον [ | [τι] ] τουτων ου πειθομαι (5743) ουθεν ου γαρ εστιν (5719) εν γωνια πεπραγμενον (5772) τουτο
PES – ܘܳܐܦ݂ ܡܰܠܟ݁ܳܐ ܐܰܓ݂ܪܺܦ݁ܰܘܣ ܝܰܬ݁ܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܝܳܕ݂ܰܥ ܥܠܰܝܗܶܝܢ ܕ݁ܗܳܠܶܝܢ ܘܡܶܛܽܠ ܗܳܢܳܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܡܰܠܶܠ ܐ݈ܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܘܗ݈ܝ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܰܚܕ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܠܳܐ ܣܳܒ݂ܰܪ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܛܰܥܝܳܢ ܠܶܗ ܕ݁ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܒ݁ܛܽܘܫܝܳܐ ܣܥܺܝܪܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile