Lectionary Calendar
Monday, July 15th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:21

New American Standard Bible
Acts 27:21
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When many had lost their appetites, Paul then stood among them and said, "Men, you should have followed my advice and not have set sail from Crete, and {thereby} spared yourselves this damage and loss.
NA26 – Πολλῆς τε ἀσιτίας ὑπαρχούσης (5723) τότε σταθεὶς (5685) Παῦλος ἐν μέσῳ αὐτῶν εἶπεν, (5627) Ἔδει (5900) μέν, ἄνδρες, πειθαρχήσαντάς (5660) μοι μὴ ἀνάγεσθαι (5745) ἀπὸ τῆς Κρήτης κερδῆσαί (5658) τε τὴν ὕβριν ταύτην καὶ τὴν ζημίαν.
WH – πολλης τε ασιτιας υπαρχουσης (5723) τοτε σταθεις (5685) ο παυλος εν μεσω αυτων ειπεν (5627) εδει (5707) μεν ω ανδρες πειθαρχησαντας (5660) μοι μη αναγεσθαι (5745) απο της κρητης κερδησαι (5658) τε την υβριν ταυτην και την ζημιαν
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܐ݈ܢܳܫ ܡܶܕ݁ܶܡ ܠܳܐ ܡܶܣܬ݁ܰܝܒ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܗܳܝܕ݁ܶܝܢ ܩܳܡ ܦ݁ܰܘܠܳܘܣ ܒ݁ܰܝܢܳܬ݂ܗܽܘܢ ܘܶܐܡܰܪ ܐܶܠܽܘ ܐܶܬ݁ܛܦ݁ܺܝܣܬ݁ܽܘܢ ܠܺܝ ܓ݁ܰܒ݂ܪܶܐ ܠܳܐ ܪܳܕ݂ܶܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܡܶܢ ܩܪܺܛܺܐ ܘܡܶܬ݂ܚܰܣܟ݁ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܡܶܢ ܚܽܘܣܪܳܢܳܐ ܘܡܶܢ ܐܽܘܠܨܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile