Lectionary Calendar
Wednesday, July 17th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:22

New American Standard Bible
Acts 27:22
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "And {yet} now I urge you to keep up your courage, for there will be no loss of life among you, but {only} of the ship.
NA26 – καὶ τὰ νῦν παραινῶ (5719) ὑμᾶς εὐθυμεῖν, (5721) ἀποβολὴ γὰρ ψυχῆς οὐδεμία ἔσται (5704) ἐξ ὑμῶν πλὴν τοῦ πλοίου·
WH – και τα νυν παραινω (5719) υμας ευθυμειν (5721) αποβολη γαρ ψυχης ουδεμια εσται (5695) εξ υμων πλην του πλοιου
PES – ܘܗܳܫܳܐ ܡܳܠܶܟ݂ ܐ݈ܢܳܐ ܕ݁ܬ݂ܶܗܘܽܘܢ ܕ݁ܠܳܐ ܥܳܩܳܐ ܢܰܦ݂ܫܳܐ ܓ݁ܶܝܪ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܚܕ݂ܳܐ ܠܳܐ ܐܳܒ݂ܕ݁ܳܐ ܐܶܠܳܐ ܐܶܢ ܐܶܠܦ݂ܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile