Lectionary Calendar
Tuesday, May 28th, 2024
the Week of Proper 3 / Ordinary 8
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 27:35

New American Standard Bible
Acts 27:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – Having said this, he took bread and gave thanks to God in the presence of them all, and he broke it and began to eat.
NA26 – εἴπας (5631) δὲ ταῦτα καὶ λαβὼν (5631) ἄρτον εὐχαρίστησεν (5656) τῷ θεῷ ἐνώπιον πάντων καὶ κλάσας (5660) ἤρξατο ἐσθίειν. (5721)
WH – ειπας (5631) δε ταυτα και λαβων (5631) αρτον ευχαριστησεν (5656) τω θεω ενωπιον παντων και κλασας (5660) ηρξατο (5668) εσθιειν (5721)
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܐܶܡܰܪ ܢܣܰܒ݂ ܠܰܚܡܳܐ ܘܫܰܒ݁ܰܚ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܩܕ݂ܳܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܘܰܩܨܳܐ ܘܰܐܩܶܦ݂ ܠܡܶܐܟ݂ܰܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile