Lectionary Calendar
Sunday, July 14th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:23

New American Standard Bible
Acts 28:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – When they had set a day for Paul, {people} came to him at his lodging in large numbers; and he was explaining to them by solemnly testifying about the kingdom of God and trying to persuade them concerning Jesus, from both the Law of Moses and from the Prophets, from morning until evening.
NA26 – Ταξάμενοι δὲ αὐτῷ ἡμέραν ἦλθον (5627) πρὸς αὐτὸν εἰς τὴν ξενίαν πλείονες, οἷς ἐξετίθετο διαμαρτυρόμενος (5740) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ πείθων (5723) τε αὐτοὺς περὶ τοῦ Ἰησοῦ ἀπό τε τοῦ νόμου Μωϋσέως καὶ τῶν προφητῶν ἀπὸ πρωῒ ἕως ἑσπέρας.
WH – ταξαμενοι (5671) δε αυτω ημεραν [ | ] προς αυτον εις την ξενιαν πλειονες οις εξετιθετο (5710) διαμαρτυρομενος (5740) την βασιλειαν του θεου πειθων (5723) τε αυτους περι του ιησου απο τε του νομου μωυσεως και των προφητων απο πρωι εως εσπερας
PES – ܘܰܐܩܺܝܡܘ ܠܶܗ ܝܰܘܡܳܐ ܘܰܟ݂ܢܰܫܘ ܘܶܐܬ݂ܰܘ ܠܘܳܬ݂ܶܗ ܣܰܓ݁ܺܝܶܐܐ ܟ݁ܰܪ ܕ݁ܰܫܪܶܐ ܗ݈ܘܳܐ ܘܰܓ݂ܠܳܐ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܟ݁ܰܕ݂ ܡܣܰܗܶܕ݂ ܘܰܡܦ݁ܺܝܣ ܠܗܽܘܢ ܥܰܠ ܝܶܫܽܘܥ ܡܶܢ ܢܳܡܽܘܣܳܐ ܕ݁ܡܽܘܫܶܐ ܘܡܶܢ ܢܒ݂ܺܝܶܐ ܡܶܢ ܨܰܦ݂ܪܳܐ ܘܰܥܕ݂ܰܡܳܐ ܠܪܰܡܫܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile