Lectionary Calendar
Sunday, February 25th, 2024
the Second Sunday of Lent
There are 35 days til Easter!
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 28:31

New American Standard Bible
Acts 28:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – preaching the kingdom of God and teaching concerning the Lord Jesus Christ with all openness, unhindered.
NA26 – κηρύσσων (5723) τὴν βασιλείαν τοῦ θεοῦ καὶ διδάσκων (5723) τὰ περὶ τοῦ κυρίου Ἰησοῦ Χριστοῦ μετὰ πάσης παρρησίας ἀκωλύτως.
WH – κηρυσσων (5723) την βασιλειαν του θεου και διδασκων (5723) τα περι του κυριου ιησου χριστου μετα πασης παρρησιας ακωλυτως
PES – ܘܡܰܟ݂ܪܶܙ ܗ݈ܘܳܐ ܥܰܠ ܡܰܠܟ݁ܽܘܬ݂ܶܗ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܘܡܰܠܶܦ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܥܰܠ ܡܳܪܰܢ ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܕ݁ܠܳܐ ܟ݁ܶܠܝܳܢ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile