Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:17

New American Standard Bible
Acts 2:17
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'AND IT SHALL BE IN THE LAST DAYS,' God says, 'THAT I WILL POUR OUT MY SPIRIT ON ALL MANKIND; AND YOUR SONS AND YOUR DAUGHTERS WILL PROPHESY, AND YOUR YOUNG MEN WILL SEE VISIONS, AND YOUR OLD MEN WILL HAVE DREAMS;
NA26 – Καὶ ἔσται (5704) ἐν ταῖς ἐσχάταις ἡμέραις, λέγει (5719) θεός, ἐκχεῶ (5692) ἀπὸ τοῦ πνεύματός μου ἐπὶ πᾶσαν σάρκα, καὶ προφητεύσουσιν (5692) οἱ υἱοὶ ὑμῶν καὶ αἱ θυγατέρες ὑμῶν, καὶ οἱ νεανίσκοι ὑμῶν ὁράσεις ὄψονται, (5695) καὶ οἱ πρεσβύτεροι ὑμῶν ἐνυπνίοις ἐνυπνιασθήσονται· (5701)
WH – και εσται (5695) εν ταις εσχαταις ημεραις λεγει (5719) ο θεος εκχεω (5692) απο του πνευματος μου επι πασαν σαρκα και προφητευσουσιν (5692) οι υιοι υμων και αι θυγατερες υμων και οι νεανισκοι υμων ορασεις οψονται (5695) και οι πρεσβυτεροι υμων ενυπνιοις ενυπνιασθησονται (5701)
PES – ܢܶܗܘܶܐ ܒ݁ܝܰܘܡܳܬ݂ܳܐ ܐ݈ܚܪܳܝܶܐ ܐܳܡܰܪ ܐܰܠܳܗܳܐ ܐܶܫܽܘܕ݂ ܪܽܘܚܝ ܥܰܠ ܟ݁ܽܠ ܒ݁ܣܰܪ ܘܢܶܬ݂ܢܰܒ݁ܽܘܢ ܒ݁ܢܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܰܒ݂ܢܳܬ݂ܟ݂ܽܘܢ ܘܓ݂ܰܕ݁ܽܘܕ݂ܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܶܙܘܳܢܶܐ ܢܶܚܙܽܘܢ ܘܩܰܫܺܝܫܰܝܟ݁ܽܘܢ ܚܶܠܡܶܐ ܢܶܚܠܡܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile