Lectionary Calendar
Sunday, July 21st, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:20

New American Standard Bible
Acts 2:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'THE SUN WILL BE TURNED INTO DARKNESS AND THE MOON INTO BLOOD, BEFORE THE GREAT AND GLORIOUS DAY OF THE LORD COMES.
NA26 – ἥλιος μεταστραφήσεται (5691) εἰς σκότος καὶ σελήνη εἰς αἷμα πρὶν ἐλθεῖν (5629) ἡμέραν κυρίου τὴν μεγάλην καὶ ἐπιφανῆ.
WH – ο ηλιος μεταστραφησεται (5691) εις σκοτος και η σεληνη εις αιμα πριν ελθειν (5629) ημεραν κυριου την μεγαλην και επιφανη
PES – ܫܶܡܫܳܐ ܢܶܬ݂ܚܰܠܰܦ݂ ܒ݁ܥܰܡܛܳܢܳܐ ܘܣܰܗܪܳܐ ܒ݁ܰܕ݂ܡܳܐ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܢܺܐܬ݂ܶܐ ܝܰܘܡܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܘܰܕ݂ܚܺܝܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile