Lectionary Calendar
Wednesday, September 27th, 2023
the Week of Proper 20 / Ordinary 25
Take our poll

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:24

New American Standard Version
Acts 2:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – ""But God raised Him up again, putting an end to the agony of death, since it was impossible for Him to be held in its power.
NA26 – ὃν θεὸς ἀνέστησεν (5656) λύσας (5660) τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν (5713) δυνατὸν κρατεῖσθαι (5745) αὐτὸν ὑπ αὐτοῦ·
WH – ον ο θεος ανεστησεν (5656) λυσας (5660) τας ωδινας του θανατου καθοτι ουκ ην (5707) δυνατον κρατεισθαι (5745) αυτον υπ αυτου
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܰܫܪܳܐ ܚܶܒ݂ܠܶܝܗ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  

adsFree icon
Ads FreeProfile