Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:24

New American Standard Bible
Acts 2:24
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "But God raised Him {from the dead,} putting an end to the agony of death, since it was impossible for Him to be held in its power.
NA26 – ὃν θεὸς ἀνέστησεν (5656) λύσας (5660) τὰς ὠδῖνας τοῦ θανάτου, καθότι οὐκ ἦν (5713) δυνατὸν κρατεῖσθαι (5745) αὐτὸν ὑπ αὐτοῦ·
WH – ον ο θεος ανεστησεν (5656) λυσας (5660) τας ωδινας του θανατου καθοτι ουκ ην (5707) δυνατον κρατεισθαι (5745) αυτον υπ αυτου
PES – ܐܰܠܳܗܳܐ ܕ݁ܶܝܢ ܐܰܩܺܝܡܶܗ ܘܰܫܪܳܐ ܚܶܒ݂ܠܶܝܗ ܕ݁ܰܫܝܽܘܠ ܡܶܛܽܠ ܕ݁ܠܳܐ ܡܶܫܟ݁ܚܳܐ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܕ݁ܢܶܬ݁ܬ݁ܚܶܕ݂ ܒ݁ܳܗ ܒ݁ܰܫܝܽܘܠ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile