Lectionary Calendar
Saturday, May 25th, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 2:36

New American Standard Bible
Acts 2:36
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore let all the house of Israel know for certain that God has made Him both Lord and Christthis Jesus whom you crucified."
NA26 – ἀσφαλῶς οὖν γινωσκέτω (5720) πᾶς οἶκος Ἰσραὴλ ὅτι καὶ κύριον αὐτὸν καὶ Χριστὸν ἐποίησεν (5656) θεός, τοῦτον τὸν Ἰησοῦν ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε. (5656)
WH – ασφαλως ουν γινωσκετω (5720) πας οικος ισραηλ οτι και κυριον αυτον και χριστον εποιησεν (5656) ο θεος τουτον τον ιησουν ον υμεις εσταυρωσατε (5656)
PES – ܫܰܪܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܢܶܕ݁ܰܥ ܟ݁ܽܠܶܗ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܺܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܘܰܡܫܺܝܚܳܐ ܥܰܒ݂ܕ݁ܶܗ ܐܰܠܳܗܳܐ ܠܗܳܢܳܐ ܝܶܫܽܘܥ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܙܩܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile