Lectionary Calendar
Sunday, June 16th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
Partner with StudyLight.org as God uses us to make a difference for those displaced by Russia's war on Ukraine.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:19

New American Standard Bible
Acts 3:19
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Therefore repent and return, so that your sins may be wiped away, in order that times of refreshing may come from the presence of the Lord;
NA26 – μετανοήσατε (5657) οὖν καὶ ἐπιστρέψατε (5657) εἰς τὸ ἐξαλειφθῆναι ὑμῶν τὰς ἁμαρτίας,
WH – μετανοησατε (5657) ουν και επιστρεψατε (5657) [ προς | εις ] το εξαλειφθηναι (5683) υμων τας αμαρτιας
PES – ܬ݁ܽܘܒ݂ܘ ܗܳܟ݂ܺܝܠ ܘܶܐܬ݂ܦ݁ܢܰܘ ܐܰܝܟ݁ܰܢܳܐ ܕ݁ܢܶܬ݂ܥܛܽܘܢ ܚܛܳܗܰܝܟ݁ܽܘܢ ܘܢܺܐܬ݂ܽܘܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܙܰܒ݂ܢܶܐ ܕ݁ܰܢܝܳܚܬ݁ܳܐ ܡܶܢ ܩܕ݂ܳܡ ܦ݁ܰܪܨܽܘܦ݁ܶܗ ܕ݁ܡܳܪܝܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile