Lectionary Calendar
Tuesday, June 18th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 3:2

New American Standard Bible
Acts 3:2
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And a man who had been unable to walk from birth was being carried, whom they used to set down every day at the gate of the temple which is called Beautiful, in order {for him} to beg for charitable gifts from those entering the temple {grounds.}
NA26 – καί τις ἀνὴρ χωλὸς ἐκ κοιλίας μητρὸς αὐτοῦ ὑπάρχων (5723) ἐβαστάζετο, (5712) ὃν ἐτίθουν (5707) καθ ἡμέραν πρὸς τὴν θύραν τοῦ ἱεροῦ τὴν λεγομένην (5746) Ὡραίαν τοῦ αἰτεῖν (5721) ἐλεημοσύνην παρὰ τῶν εἰσπορευομένων (5740) εἰς τὸ ἱερόν·
WH – και τις ανηρ χωλος εκ κοιλιας μητρος αυτου υπαρχων (5723) εβασταζετο (5712) ον ετιθουν (5707) καθ ημεραν προς την θυραν του ιερου την λεγομενην (5746) ωραιαν του αιτειν (5721) ελεημοσυνην παρα των εισπορευομενων (5740) εις το ιερον
PES – ܘܗܳܐ ܓ݁ܰܒ݂ܪܳܐ ܚܰܕ݂ ܚܓ݂ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܡܶܢ ܟ݁ܪܶܣ ܐܶܡܶܗ ܫܩܺܝܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܰܝܠܶܝܢ ܕ݁ܰܡܥܳܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܡܰܝܬ݁ܶܝܢ ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܶܗ ܒ݁ܬ݂ܰܪܥܳܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܕ݁ܡܶܬ݂ܩܪܶܐ ܫܰܦ݁ܺܝܪܳܐ ܕ݁ܢܶܗܘܶܐ ܫܳܐܶܠ ܙܶܕ݂ܩܬ݂ܳܐ ܡܶܢ ܗܳܢܽܘܢ ܕ݁ܥܳܐܠܺܝܢ ܠܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile