Lectionary Calendar
Thursday, July 18th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:1

New American Standard Bible
Acts 4:1
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – As they were speaking to the people, the priests and the captain of the temple {guard} and the Sadducees came up to them,
NA26 – Λαλούντων (5723) δὲ αὐτῶν πρὸς τὸν λαὸν ἐπέστησαν (5627) αὐτοῖς οἱ ἱερεῖς καὶ στρατηγὸς τοῦ ἱεροῦ καὶ οἱ Σαδδουκαῖοι,
WH – λαλουντων (5723) δε αυτων προς τον λαον επεστησαν (5627) αυτοις οι [ αρχιερεις | ιερεις ] και ο στρατηγος του ιερου και οι σαδδουκαιοι
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܗܳܠܶܝܢ ܡܶܠܶܐ ܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܠܥܰܡܳܐ ܩܳܡܘ ܥܠܰܝܗܽܘܢ ܟ݁ܳܗܢܶܐ ܘܙܰܕ݁ܽܘܩܳܝܶܐ ܘܰܐܪܟ݂ܽܘܢܶܐ ܕ݁ܗܰܝܟ݁ܠܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile