Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:10

New American Standard Bible
Acts 4:10
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – let it be known to all of you and to all the people of Israel, that by the name of Jesus Christ the Nazarene, whom you crucified, whom God raised from the dead—by this {name} this man stands here before you in good health.
NA26 – γνωστὸν ἔστω (5749) πᾶσιν ὑμῖν καὶ παντὶ τῷ λαῷ Ἰσραὴλ ὅτι ἐν τῷ ὀνόματι Ἰησοῦ Χριστοῦ τοῦ Ναζωραίου, ὃν ὑμεῖς ἐσταυρώσατε, (5656) ὃν θεὸς ἤγειρεν (5656) ἐκ νεκρῶν, ἐν τούτῳ οὗτος παρέστηκεν (5758) ἐνώπιον ὑμῶν ὑγιής.
WH – γνωστον εστω (5720) πασιν υμιν και παντι τω λαω ισραηλ οτι εν τω ονοματι ιησου χριστου του ναζωραιου ον υμεις εσταυρωσατε (5656) ον ο θεος ηγειρεν (5656) εκ νεκρων εν τουτω ουτος παρεστηκεν (5758) ενωπιον υμων υγιης
PES – ܗܳܕ݂ܶܐ ܬ݁ܶܬ݂ܺܝܕ݂ܰܥ ܠܟ݂ܽܘܢ ܘܰܠܟ݂ܽܠܶܗ ܥܰܡܳܐ ܕ݁ܺܐܝܣܪܳܝܶܠ ܕ݁ܒ݂ܰܫܡܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܢܳܨܪܳܝܳܐ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܙܩܰܦ݂ܬ݁ܽܘܢܳܝܗ݈ܝ ܗܰܘ ܕ݁ܰܐܩܺܝܡ ܐܰܠܳܗܳܐ ܡܶܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܡܺܝܬ݂ܶܐ ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܗܰܘ ܗܳܐ ܩܳܐܶܡ ܗܳܢܳܐ ܩܕ݂ܳܡܰܝܟ݁ܽܘܢ ܟ݁ܰܕ݂ ܚܠܺܝܡ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile