Lectionary Calendar
Saturday, July 13th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:31

New American Standard Bible
Acts 4:31
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And when they had prayed, the place where they had gathered together was shaken, and they were all filled with the Holy Spirit and {began} to speak the word of God with boldness.
NA26 – καὶ δεηθέντων (5679) αὐτῶν ἐσαλεύθη (5681) τόπος ἐν ἦσαν (5713) συνηγμένοι, (5772) καὶ ἐπλήσθησαν (5681) ἅπαντες τοῦ ἁγίου πνεύματος, καὶ ἐλάλουν (5707) τὸν λόγον τοῦ θεοῦ μετὰ παρρησίας.
WH – και δεηθεντων (5679) αυτων εσαλευθη (5681) ο τοπος εν ω ησαν (5707) συνηγμενοι (5772) και επλησθησαν (5681) απαντες του αγιου πνευματος και ελαλουν (5707) τον λογον του θεου μετα παρρησιας
PES – ܘܟ݂ܰܕ݂ ܒ݁ܥܰܘ ܘܶܐܬ݂ܟ݁ܰܫܰܦ݂ܘ ܐܶܬ݁ܬ݁ܙܺܝܥ ܐܰܬ݂ܪܳܐ ܕ݁ܒ݂ܶܗ ܟ݁ܢܺܝܫܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܘܶܐܬ݂ܡܠܺܝܘ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܒ݁ܪܽܘܚܳܐ ܕ݁ܩܽܘܕ݂ܫܳܐ ܘܰܡܡܰܠܠܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܥܺܝܢ ܒ݁ܰܓ݂ܠܶܐ ܡܶܠܬ݂ܳܐ ܕ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile