Lectionary Calendar
Tuesday, July 23rd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:33

New American Standard Bible
Acts 4:33
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – And with great power the apostles were giving testimony to the resurrection of the Lord Jesus, and abundant grace was upon them all.
NA26 – καὶ δυνάμει μεγάλῃ ἀπεδίδουν class="show tvm">(5707) τὸ μαρτύριον οἱ ἀπόστολοι τῆς ἀναστάσεως τοῦ κυρίου Ἰησοῦ, χάρις τε μεγάλη ἦν class="show tvm">(5713) ἐπὶ πάντας αὐτούς.
WH – και δυναμει μεγαλη απεδιδουν class="show tvm">(5707) το μαρτυριον οι αποστολοι [ του κυριου ιησου της αναστασεως | της αναστασεως του κυριου ιησου ] χαρις τε μεγαλη ην class="show tvm">(5707) επι παντας αυτους
PES – ܘܰܒ݂ܚܰܝܠܳܐ ܪܰܒ݁ܳܐ ܡܰܣܗܕ݂ܺܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܗܶܢܽܘܢ ܫܠܺܝܚܶܐ ܥܰܠ ܩܝܳܡܬ݁ܶܗ ܕ݁ܝܶܫܽܘܥ ܡܫܺܝܚܳܐ ܘܛܰܝܒ݁ܽܘܬ݂ܳܐ ܪܰܒ݁ܬ݂ܳܐ ܐܺܝܬ݂ ܗ݈ܘܳܬ݂ ܥܰܡ ܟ݁ܽܠܗܽܘܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile