Lectionary Calendar
Friday, July 12th, 2024
the Week of Proper 9 / Ordinary 14
Attention!
StudyLight.org has pledged to help build churches in Uganda. Help us with that pledge and support pastors in the heart of Africa.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:35

New American Standard Bible
Acts 4:35
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and lay {them} at the apostles' feet, and they would be distributed to each to the extent that any had need.
NA26 – καὶ ἐτίθουν (5707) παρὰ τοὺς πόδας τῶν ἀποστόλων· διεδίδετο (5712) δὲ ἑκάστῳ καθότι ἄν τις χρείαν εἶχεν. (5707)
WH – και ετιθουν (5707) παρα τους ποδας των αποστολων διεδιδετο (5712) δε εκαστω καθοτι αν τις χρειαν ειχεν (5707)
PES – ܘܣܳܝܡܺܝܢ ܠܘܳܬ݂ ܪܶܓ݂ܠܰܝܗܽܘܢ ܕ݁ܰܫܠܺܝܚܶܐ ܘܡܶܬ݂ܺܝܗܶܒ݂ ܗ݈ܘܳܐ ܠܐ݈ܢܳܫ ܐ݈ܢܳܫ ܐܰܝܟ݂ ܡܶܕ݁ܶܡ ܕ݁ܰܣܢܺܝܩ ܗ݈ܘܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile