Lectionary Calendar
Friday, June 14th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 4:9

New American Standard Bible
Acts 4:9
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – if we are on trial today for a benefit done to a sick man, as to how this man has been made well,
NA26 – εἰ ἡμεῖς σήμερον ἀνακρινόμεθα (5743) ἐπὶ εὐεργεσίᾳ ἀνθρώπου ἀσθενοῦς, ἐν τίνι οὗτος σέσωται,
WH – ει ημεις σημερον ανακρινομεθα (5743) επι ευεργεσια ανθρωπου ασθενους εν τινι ουτος [ σεσωσται (5769) | σεσωται (5769) ]
PES – ܐܶܢ ܚܢܰܢ ܝܰܘܡܳܢܳܐ ܡܶܬ݁ܕ݂ܺܝܢܺܝܢ ܚ݈ܢܰܢ ܡܶܢܟ݂ܽܘܢ ܥܰܠ ܫܰܦ݁ܺܝܪܬ݁ܳܐ ܕ݁ܰܗܘܳܬ݂ ܠܒ݂ܰܪܢܳܫܳܐ ܟ݁ܪܺܝܗܳܐ ܕ݁ܰܒ݂ܡܳܢܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܶܬ݂ܰܐܣܺܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile