Lectionary Calendar
Saturday, June 15th, 2024
the Week of Proper 5 / Ordinary 10
Attention!
For 10¢ a day you can enjoy StudyLight.org ads
free while helping to build churches and support pastors in Uganda.
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:23

New American Standard Bible
Acts 5:23
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, "We found the prison locked quite securely and the guards standing at the doors; but when we opened {them,} we found no one inside."
NA26 – λέγοντες (5723) ὅτι Τὸ δεσμωτήριον εὕρομεν (5627) κεκλεισμένον (5772) ἐν πάσῃ ἀσφαλείᾳ καὶ τοὺς φύλακας ἑστῶτας (5761) ἐπὶ τῶν θυρῶν, ἀνοίξαντες δὲ ἔσω, οὐδένα εὕρομεν. (5627)
WH – λεγοντες (5723) οτι το δεσμωτηριον ευρομεν (5627) κεκλεισμενον (5772) εν παση ασφαλεια και τους φυλακας εστωτας (5761) επι των θυρων ανοιξαντες (5660) δε εσω ουδενα ευρομεν (5627)
PES – ܐܳܡܪܺܝܢ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܣܺܝܪܶܐ ܕ݁ܰܐܚܺܝܕ݂ ܙܗܺܝܪܳܐܝܺܬ݂ ܘܳܐܦ݂ ܠܢܳܛܽܘܪܶܐ ܕ݁ܩܳܝܡܺܝܢ ܥܰܠ ܬ݁ܰܪܥܶܐ ܘܰܦ݂ܬ݂ܰܚܢ ܘܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܐܶܫܟ݁ܰܚܢ ܬ݁ܰܡܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile