Lectionary Calendar
Monday, June 17th, 2024
the Week of Proper 6 / Ordinary 11
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:28

New American Standard Bible
Acts 5:28
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – saying, "We gave you strict orders not to continue teaching in this name, and yet, you have filled Jerusalem with your teaching and intend to bring this Man's blood upon us."
NA26 – λέγων, (5723) Ὀυ παραγγελίᾳ παρηγγείλαμεν (5656) ὑμῖν μὴ διδάσκειν (5721) ἐπὶ τῷ ὀνόματι τούτῳ; καὶ ἰδοὺ (5628) πεπληρώκατε (5758) τὴν Ἰερουσαλὴμ τῆς διδαχῆς ὑμῶν, καὶ βούλεσθε (5736) ἐπαγαγεῖν (5629) ἐφ ἡμᾶς τὸ αἷμα τοῦ ἀνθρώπου τούτου.
WH – λεγων (5723) [ | [ου] ] παραγγελια παρηγγειλαμεν (5656) υμιν μη διδασκειν (5721) επι τω ονοματι τουτω και ιδου (5640) πεπληρωκατε (5758) την ιερουσαλημ της διδαχης υμων και βουλεσθε (5736) επαγαγειν (5629) εφ ημας το αιμα του ανθρωπου τουτου
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܡܶܦ݂ܩܰܕ݂ ܦ݁ܩܰܕ݂ܢ ܗ݈ܘܰܝܢ ܠܟ݂ܽܘܢ ܕ݁ܰܠܐ݈ܢܳܫ ܠܳܐ ܬ݁ܰܠܦ݂ܽܘܢ ܒ݁ܰܫܡܳܐ ܗܳܢܳܐ ܐܰܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܶܝܢ ܗܳܐ ܡܠܰܝܬ݁ܽܘܢܳܗ ܠܽܐܘܪܺܫܠܶܡ ܡܶܢ ܝܽܘܠܦ݁ܳܢܟ݂ܽܘܢ ܘܨܳܒ݂ܶܝܢ ܐܢ݈ܬ݁ܽܘܢ ܕ݁ܬ݂ܰܝܬ݁ܽܘܢ ܥܠܰܝܢ ܕ݁ܡܶܗ ܕ݁ܓ݂ܰܒ݂ܪܳܐ ܗܳܢܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile