Lectionary Calendar
Monday, June 24th, 2024
the Week of Proper 7 / Ordinary 12
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 5:4

New American Standard Bible
Acts 5:4
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "While it remained {unsold,} did it not remain your own? And after it was sold, was it not under your control? Why {is it} that you have conceived this deed in your heart? You have not lied to men, but to God."
NA26 – οὐχὶ μένον (5723) σοὶ ἔμενεν (5707) καὶ πραθὲν (5685) ἐν τῇ σῇ ἐξουσίᾳ ὑπῆρχεν; (5707) τί ὅτι ἔθου (5639) ἐν τῇ καρδίᾳ σου τὸ πρᾶγμα τοῦτο; οὐκ ἐψεύσω (5662) ἀνθρώποις ἀλλὰ τῷ θεῷ.
WH – ουχι μενον (5723) σοι εμενεν (5707) και πραθεν (5685) εν τη ση εξουσια υπηρχεν (5707) τι οτι εθου (5639) εν τη καρδια σου το πραγμα τουτο ουκ εψευσω (5662) ανθρωποις αλλα τω θεω
PES – ܠܳܐ ܗ݈ܘܳܐ ܕ݁ܺܝܠܳܟ݂ ܗܘܳܬ݂ ܥܰܕ݂ܠܳܐ ܬ݁ܶܙܕ݁ܰܒ݁ܰܢ ܘܡܶܢ ܕ݁ܶܐܙܕ݁ܰܒ݁ܢܰܬ݂ ܬ݁ܽܘܒ݂ ܐܰܢ݈ܬ݁ ܫܰܠܺܝܛ ܗ݈ܘܰܝܬ݁ ܥܰܠ ܕ݁ܡܶܝܗ ܠܡܳܢܳܐ ܣܳܡܬ݁ ܒ݁ܠܶܒ݁ܳܟ݂ ܕ݁ܬ݂ܶܥܒ݁ܶܕ݂ ܨܒ݂ܽܘܬ݂ܳܐ ܗܳܕ݂ܶܐ ܠܳܐ ܕ݁ܰܓ݁ܶܠܬ݁ ܒ݁ܰܒ݂ܢܰܝ ܐ݈ܢܳܫܳܐ ܐܶܠܳܐ ܒ݁ܰܐܠܳܗܳܐ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile