Lectionary Calendar
Friday, July 19th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:20

New American Standard Bible
Acts 7:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "At this time Moses was born; and he was beautiful to God. He was nurtured for three months in his father's home.
NA26 – ἐν καιρῷ ἐγεννήθη (5681) Μωϋσῆς, καὶ ἦν (5713) ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη (5648) μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός·
WH – εν ω καιρω εγεννηθη (5681) μωυσης και ην (5707) αστειος τω θεω ος ανετραφη (5648) μηνας τρεις εν τω οικω του πατρος
PES – ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܪܚܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝ ܝܰܪܚܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile