Lectionary Calendar
Saturday, July 20th, 2024
the Week of Proper 10 / Ordinary 15
Attention!
Take your personal ministry to the Next Level by helping StudyLight build churches and supporting pastors in Uganda.
Click here to join the effort!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:20

New American Standard Bible
Acts 7:20
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "At this time Moses was born; and he was beautiful to God. He was nurtured for three months in his father's home.
NA26 – ἐν καιρῷ ἐγεννήθη (5681) Μωϋσῆς, καὶ ἦν (5713) ἀστεῖος τῷ θεῷ· ὃς ἀνετράφη (5648) μῆνας τρεῖς ἐν τῷ οἴκῳ τοῦ πατρός·
WH – εν ω καιρω εγεννηθη (5681) μωυσης και ην (5707) αστειος τω θεω ος ανετραφη (5648) μηνας τρεις εν τω οικω του πατρος
PES – ܒ݁ܶܗ ܒ݁ܙܰܒ݂ܢܳܐ ܗܰܘ ܐܶܬ݂ܺܝܠܶܕ݂ ܡܽܘܫܶܐ ܘܰܪܚܺܝܡ ܗ݈ܘܳܐ ܠܰܐܠܳܗܳܐ ܘܶܐܬ݂ܪܰܒ݁ܺܝ ܝܰܪܚܶܐ ܬ݁ܠܳܬ݂ܳܐ ܒ݁ܶܝܬ݂ ܐܰܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile