Lectionary Calendar
Wednesday, May 22nd, 2024
the Week of Proper 2 / Ordinary 7
Attention!
We are taking food to Ukrainians still living near the front lines. You can help by getting your church involved.
Click to donate today!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:3,14

New American Standard Bible
Acts 7:3
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – and He said to him, 'GO FROM YOUR COUNTRY AND YOUR RELATIVES, AND COME TO THE LAND WHICH I WILL SHOW YOU.'
NA26 – καὶ εἶπεν (5627) πρὸς αὐτόν, Ἔξελθε ἐκ τῆς γῆς σου καὶ ἐκ τῆς συγγενείας σου, καὶ δεῦρο (5773) εἰς τὴν γῆν ἣν ἄν σοι δείξω.
WH – και ειπεν (5627) προς αυτον εξελθε (5628) εκ της γης σου και [ | [εκ] ] της συγγενειας σου και δευρο (5720) εις την γην ην αν σοι δειξω (5692)
PES – ܘܶܐܡܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܠܶܗ ܕ݁ܦ݂ܽܘܩ ܡܶܢ ܐܰܪܥܳܟ݂ ܘܡܶܢ ܠܘܳܬ݂ ܒ݁ܢܰܝ ܛܽܘܗܡܳܟ݂ ܘܬ݂ܳܐ ܠܰܐܪܥܳܐ ܐܰܝܕ݂ܳܐ ܕ݁ܶܐܚܰܘܶܝܟ݂ ܀
Lexical Parser:  
Acts 7:14
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – "Then Joseph sent {word} and invited his father Jacob and all his relatives to come to him, seventy-five people {in all.}
NA26 – ἀποστείλας (5660) δὲ Ἰωσὴφ μετεκαλέσατο (5668) Ἰακὼβ τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ πᾶσαν τὴν συγγένειαν ἐν ψυχαῖς ἑβδομήκοντα πέντε,
WH – αποστειλας (5660) δε ιωσηφ μετεκαλεσατο (5668) ιακωβ τον πατερα αυτου και πασαν την συγγενειαν εν ψυχαις εβδομηκοντα πεντε
PES – ܘܫܰܕ݁ܰܪ ܗ݈ܘܳܐ ܝܰܘܣܶܦ݂ ܘܰܐܝܬ݁ܝܶܗ ܠܰܐܒ݂ܽܘܗ݈ܝ ܝܰܥܩܽܘܒ݂ ܘܰܠܟ݂ܽܠܶܗ ܛܽܘܗܡܶܗ ܘܗܳܘܶܝܢ ܗ݈ܘܰܘ ܒ݁ܡܶܢܝܳܢܳܐ ܫܰܒ݂ܥܺܝܢ ܘܚܰܡܶܫ ܢܰܦ݂ܫܳܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile