Lectionary Calendar
Monday, July 22nd, 2024
the Week of Proper 11 / Ordinary 16
Attention!
Tired of seeing ads while studying? Now you can enjoy an "Ads Free" version of the site for as little as 10¢ a day and support a great cause!
Click here to learn more!

Study Desk

Interlinear Bible Search

Passage Lookup: Acts 7:34

New American Standard Bible
Acts 7:34
Read Chapter | Resize Font: | Study Tools | Toggle Translit | View in:NA26 WH PES  ]
NAS – 'I HAVE CERTAINLY SEEN THE OPPRESSION OF MY PEOPLE WHO ARE IN EGYPT, AND HAVE HEARD THEIR GROANING, AND I HAVE COME DOWN TO RESCUE THEM; AND NOW COME, I WILL SEND YOU TO EGYPT.'
NA26 – ἰδὼν (5631) εἶδον (5627) τὴν κάκωσιν τοῦ λαοῦ μου τοῦ ἐν Αἰγύπτῳ, καὶ τοῦ στεναγμοῦ αὐτῶν ἤκουσα, (5656) καὶ κατέβην (5627) ἐξελέσθαι αὐτούς· καὶ νῦν δεῦρο (5773) ἀποστείλω (5661) σε εἰς Αἴγυπτον.
WH – ιδων (5631) ειδον (5627) την κακωσιν του λαου μου του εν αιγυπτω και του στεναγμου [ αυτου | αυτων ] ηκουσα (5656) και κατεβην (5627) εξελεσθαι (5641) αυτους και νυν δευρο (5720) αποστειλω (5661) σε εις αιγυπτον
PES – ܡܶܚܙܳܐ ܚܙܺܝܬ݂ ܐܽܘܠܨܳܢܶܗ ܕ݁ܥܰܡܝ ܕ݁ܰܒ݂ܡܶܨܪܶܝܢ ܘܬ݂ܶܢܚܳܬ݂ܶܗ ܫܶܡܥܶܬ݂ ܘܢܶܚܬ݁ܶܬ݂ ܕ݁ܶܐܦ݂ܪܽܘܩ ܐܶܢܽܘܢ ܘܗܳܫܳܐ ܬ݁ܳܐ ܐܶܫܰܕ݁ܪܳܟ݂ ܠܡܶܨܪܶܝܢ ܀
Lexical Parser:  

 
adsfree-icon
Ads FreeProfile